සහතික

certification1

උසස් පුද්ගලිකව ක්‍රියාත්මක වන ව්‍යවසායන්

certification2

නගර ශ්‍රේණියේ පේස්මේකර් සමාගම

certification3

උසස් වෘත්තීය සමිති සංවිධානය

certification4

පළාත් උසස් හා නව තාක්‍ෂණය. ව්යවසාය

certification5

උසස් පෝෂක ව්‍යවසාය

certification6

විශ්වාසවන්ත ව්‍යවසාය